DON JOHNSON ON THE SET OF MIAMI VICE Miami circa 1986

on the set of Miami Vice Miami circa 1986